theory of ageing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of ageing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of ageing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of ageing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of ageing

    * kỹ thuật

    lí thuyết hóa già