theory of games nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of games nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of games giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of games.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of games

    * kinh tế

    lý thuyết trò chơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • theory of games

    Similar:

    game theory: (economics) a theory of competition stated in terms of gains and losses among opposing players