theory units nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory units nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory units giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory units.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory units

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lý thuyết các đơn vị