theory of plates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of plates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of plates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of plates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of plates

    * kỹ thuật

    lý thuyết bản

    xây dựng:

    lý thuyết tấm