theory of types nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of types nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of types giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of types.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of types

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lý thuyết kiểu