theory of value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of value

    * kinh tế

    lý thuyết giá trị

    lý thuyết giá trị quốc tế