theory of free trade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of free trade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of free trade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of free trade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of free trade

    * kinh tế

    thuyết mậu dịch tự do