theory of profit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of profit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of profit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of profit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of profit

    * kinh tế

    thuyết lợi nhuận