theory of prices nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of prices nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of prices giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of prices.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of prices

    * kinh tế

    lý thuyết giá cả