theory of functions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of functions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of functions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of functions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of functions

    * kỹ thuật

    lý thuyết hàm