test case nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test case nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test case giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test case.

Từ điển Anh Việt

 • test case

  * danh từ

  ca/vụ án chuẩn (vụ án hoặc trình tự tố tụng khác cung cấp được một quyết định có thể áp dụng để giải quyết những trường hợp tương tự trong tương lai)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • test case

  * kinh tế

  án lệ kiểm định

  phán lệ

  vụ kiện chờ tòa thẩm lý phán quyết

  vụ kiện được lập thành án lệnh

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  trường hợp kiểm thử

  trường hợp kiểm tra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • test case

  a representative legal action whose outcome is likely to become a precedent

  Synonyms: test suit