test code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test code

    * kỹ thuật

    mã kiểm tra

    sự đặc tả kiểm tra