test beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • test beam

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  dầm mẫu thử

  dầm thí nghiệm

  rầm mẫu thử