test jar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test jar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test jar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test jar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test jar

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dụng cụ điều chỉnh rãnh