test pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • test pit

  * kỹ thuật

  giếng thăm dò

  hố thăm dò

  lỗ khoan thăm dò

  xây dựng:

  hố đào thí nghiệm đất

  hố thử

  cơ khí & công trình:

  hố khoan thăm dò