test lot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test lot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test lot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test lot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test lot

    * kỹ thuật

    lô kiểm tra

    lô thử nghiệm