test card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test card.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • test card

  * kỹ thuật

  phiếu kiểm tra

  điện tử & viễn thông:

  bìa thử

  cơ khí & công trình:

  phiếu thử