test body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • test body

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  phạm vi kiểm thử

  phạm vi kiểm tra

  phạm vi test