testis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

testis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm testis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của testis.

Từ điển Anh Việt

 • testis

  * danh từ

  tinh hoàn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • testis

  * kỹ thuật

  y học:

  tinh hoàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • testis

  one of the two male reproductive glands that produce spermatozoa and secrete androgens

  she kicked him in the balls and got away

  Synonyms: testicle, orchis, ball, ballock, bollock, nut, egg