test log nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test log nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test log giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test log.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test log

    * kỹ thuật

    biên bản thử