test set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test set

    * kỹ thuật

    máy thử

    điện:

    bộ thử nghiệm