test call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test call

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cuộc gọi thử nghiệm