test bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • test bed

  * kỹ thuật

  bàn thí nghiệm

  bàn thử nghiệm

  giá thí nghiệm

  giá thử

  giá thử nghiệm

  giàn phòng thử

  đo lường & điều khiển:

  nền thử

  toán & tin:

  môi trường thử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • test bed

  a place equipped with instruments for testing (e.g. engines or machinery or computer programs etc.) under working conditions