testate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

testate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm testate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của testate.

Từ điển Anh Việt

 • testate

  /'testit/

  * tính từ

  có làm di chúc, có làm chúc thư, có thể di chúc lại

  to die testate: chết có để di chúc lại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • testate

  * kinh tế

  có để lại di chúc (hợp pháp)

  để lại di chúc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • testate

  having made a legally valid will before death

  Antonyms: intestate

  Similar:

  testator: a person who makes a will