testate succession nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

testate succession nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm testate succession giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của testate succession.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • testate succession

    * kinh tế

    sự thừa kế có di chúc

    thừa kế theo di chúc