test area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test area

    * kinh tế

    khu vực thử nghiệm (tiếp thị)