test cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test cock

    * kỹ thuật

    van đo mức

    van kiểm tra

    van thử nghiệm