test coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test coil

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cuộn dây thử