test bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • test bar

  * kỹ thuật

  lưỡi thử

  hóa học & vật liệu:

  thanh mẫu kiểm tra

  cơ khí & công trình:

  thanh mẫu thử

  xây dựng:

  thanh thí nghiệm