testitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

testitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm testitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của testitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • testitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm tinh hoàn