test gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • test gas

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  khí lấy mẫu

  khí thử nghiệm

  hóa học & vật liệu:

  khí thử