test bead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test bead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test bead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test bead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test bead

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phép thử nghiệm mối hàn (bằng ống thổi)