storm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm.

Từ điển Anh Việt

 • storm

  /stɔ:m/

  * danh từ

  dông tố, cơn bão

  thời kỳ sóng gió (trong đời người)

  storm and stress: thời kỳ sóng gió trong đời sống (của một người, của một quốc gia)

  trận mưa (đạn, bom...), trận

  of abuse: một trận xỉ vả

  storm of laughter: một trận cười vỡ bụng

  (quân sự) cuộc tấn công ồ ạt; sự đột chiếm (một vị trí)

  to take by storm: (quân sự) đột chiếm; lôi kéo (người nghe...)

  (rađiô) sự nhiễu loạn

  * nội động từ

  mạnh, dữ dội (gió, mưa)

  quát tháo, la lối, thét mắng

  lao vào, xông vào, chạy ầm ầm vào

  to storm somebody with questions: chất vấn ai dồn dập

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storm

  * kỹ thuật

  bão

  cơn bão

  y học:

  cơn, trận

  xây dựng:

  giông tố

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • storm

  a violent weather condition with winds 64-72 knots (11 on the Beaufort scale) and precipitation and thunder and lightning

  Synonyms: violent storm

  a violent commotion or disturbance

  the storms that had characterized their relationship had died away

  it was only a tempest in a teapot

  Synonyms: tempest

  a direct and violent assault on a stronghold

  take by force

  Storm the fort

  Synonyms: force

  rain, hail, or snow hard and be very windy, often with thunder or lightning

  If it storms, we'll need shelter

  blow hard

  It was storming all night

  attack by storm; attack suddenly

  Synonyms: surprise

  Similar:

  ramp: behave violently, as if in state of a great anger

  Synonyms: rage