stormless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stormless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stormless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stormless.

Từ điển Anh Việt

  • stormless

    /'stɔ:mlis/

    * tính từ

    không có bão