storm cellar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm cellar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm cellar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm cellar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storm cellar

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hầm trú mưa

Từ điển Anh Anh - Wordnet