storm damage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm damage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm damage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm damage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storm damage

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiệt hại do bão