storm sail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm sail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm sail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm sail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storm sail

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    buồm lớn