storm-water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-water.

Từ điển Anh Việt

  • storm-water

    * danh từ

    nước mưa xối