storm wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storm wave

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sóng trong cơn bão