storm zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storm zone

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vùng bão