storm region nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm region nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm region giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm region.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storm region

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vùng bão