storm-proof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-proof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-proof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-proof.

Từ điển Anh Việt

  • storm-proof

    /'stɔ:mpru:f/

    * tính từ

    chống được bão