storm-sail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-sail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-sail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-sail.

Từ điển Anh Việt

  • storm-sail

    /'stɔ:mseil/

    * danh từ

    (hàng hải) buồm đi bão