storm policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storm policy

    * kinh tế

    đơn bảo hiểm bão tố