storm water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storm water

    * kỹ thuật

    nước mưa (chảy trên bề mặt)

    nước mưa bão

    nước mưa rào