storm centre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm centre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm centre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm centre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storm centre

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  trung tâm bão

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • storm centre

  Similar:

  storm center: a center of trouble or disturbance

  storm center: the central area or place of lowest barometric pressure within a storm