storm flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storm flow

    * kỹ thuật

    dòng chảy do mưa