storm delta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm delta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm delta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm delta.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storm delta

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tam giác châu bão táp