stormproof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stormproof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stormproof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stormproof.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stormproof

    protected against or able to withstand storms

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).