storm wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storm wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường bảo vệ (chống mưa bão)